Dobrý deň priatelia,

poďme sa pozrieť na to, čo je to stavba z hľadiska stavebného poriadku, kedy je potrebné stavebné povolenie, prípadne kedy stačí iba ohlásenie stavebnému úradu.

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e) umiestnenie pod zemou.

Kedy je potrebné žiadať o stavebné povolenie :


–  keď má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy

–  keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe pokiaľ je hlbšia ako  3,0 m)

–  keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou)

–  pri zateplení stavby (vyžaduje sa aj statický posudok a projekt požiarnej ochrany)

–  pokiaľ sa menia nosné steny v objekte (vyžaduje sa aj statický posudok)

–  pokiaľ sa mení tvar strechy (ide o zásah do nosných konštrukcií)

Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu:


–  keď sa jedná o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m

–  keď sa jedná o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m

–  keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné)

–  keď chcete zaskliť balkón v rámci bytového domu

–  keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu (sú spoločným majetkom)

–  keď staviate nový plot

Kedy netreba ohlášku ani stavebné povolenie:–  keď meníte krytinu na streche

–  keď meníte okná a dvere

–  keď meníte elektroinštalácie v rámci objektu

–  keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci rodinného domu

–  keď meníte plot v rámci jeho existujúceho trasovania a využívate jeho existujúce základy

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb rozlišuje tri druhy stavieb (drobné stavby, jednoduché stavby a všeobecné stavby) a podľa tohto delenia predpisuje typ konania/povolenia (ohláška alebo územné konanie a stavebné konanie, prípadne zlúčené stavebné konanie)

Drobné stavby ( postačuje iba ohláška ) sú :

–  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m

–  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice alebo žumpy

–  prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu

–  oplotenie

 Jednoduché stavby  ( možnosť zlúčenia územného a stavebného monania ) sú  :

–  budovy na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie

–  prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m

–  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

– stavby na individuálnu rekreáciu

–  oporné múry


Pri jednoduchých stavbách treba žiadať o územné aj stavebné povolenie avšak je tu možnosť zlúčenia územného a stavebného konania. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.

Všeobecné stavby  ( oddelené uzemné a stavebné konanie ) :

–  stavby, ktorých zastavaná plocha presahuje 300 m2 v prípade budov na bývanie

–  pokiaľ sa nejedná o budovy na bývanie, stavby ktorých zastavaná plocha presahuje 50 m2

–  stavby ktoré majú dve a viac nadzemných podlaží, alebo 7,0 m od úrovne najnižšej časti okolitého terénu v kontakte so stavbou

Pri všeobecných stavbách treba žiadať o územné rozhodnutie aj o stavebné povolenie zvlášť, čiže v dvoch oddelených konaniach. Konanie o stavebné povolenie môže byť začaté až po právoplatnom vydaní územného rozhodnutia.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články