Zásady ochrany osobných údajov


Od 25. mája 2018 osobné údaje na stránke www.mario-balaz.sk spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M.B. reality consulting s. r. o.
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03
IČO: 52 189 376
Komárnická 116/24


dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Aké údaje spracúvame?
Spoločnosť M.B. reality consulting s. r. o.zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka: 134579/B so sídlom Komárnická 116/24, Ružinov, okres Bratislava 821 03, (ďalej len „M.B. reality consulting „), vedie elektronickú zákaznícku databázu, v ktorej sú kontaktné údaje a spojenie na našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov.

Spoločnosť M.B. reality consulting s. r. o.spracúva a archivuje predovšetkým také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vám mohla poskytovať produkty a služby, aby splnila svoje zákonné povinnosti a aby chránila svoje oprávnené záujmy.

O klientoch a potenciálnych klientoch spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, telefón, e-mail.

Súčasne vedie prostredníctvom webového formulára databázu záujemcov o informácie o novinkách v realitách, ktorí majú záujem o zaslanie cenových ponúk, resp. pravidelné zasielanie obchodných oznámení na kontakty (e-mailová adresa) odoslané záujemcom prostredníctvom webových stránok.


Ako sa dostávajú údaje do našich databáz?
Nové údaje do našej zákazníckej databázy získavame priamo od našich zákazníkov, prípadne od potenciálnych zákazníkov.
Do našej zákazníckej databázy vkladáme údaje

  1. získané z kontaktného formulára na našej internetovej stránke.
  2. získané prostredníctvom odberu nášho newslatter-a.

Čo musíme splniť, aby sme mohli Vaše údaje spracovávať?
M.B. reality consulting s. r. o.ako správca osobných údajov je povinný pri spracovaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a s účinnosťou od 25.5.2018 povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len “ platné právne predpisy „). M.B. reality consulting pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu týchto povinností, s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb.

S kým zdieľame Vaše údaje alebo komu ich odovzdávame?
Všetky osobné údaje spracúva M.B. reality consulting s. r. o. Nezdieľame databázy s ďalším správcom osobných údajov.

Obmedzene môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje so spracovateľmi, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré činnosti, ako je rozoslanie listových zásielok, rozoslanie hromadných mailingových ponúk a iných obchodných a marketingových oznámení, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou.
Nami získané osobné údaje nie sú predmetom presunu do tretích krajín.

Aké sú práva fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov?
Údaje v databáze záujemcov o zasielanie obchodných informácií uchovávame až do odvolania súhlasu podľa zák.č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. V každom obchodnom oznámení má záujemca o obchodné oznámenie právo ďalšie zasielanie obchodných oznámení odmietnuť, a to zadarmo (kliknutím na príslušný odkaz v obchodnom oznámení). Ak ste v tejto databáze už evidovaný a máte záujem na vymazanie z tejto databázy, pošlite e-mail.
Údaje záujemcov, fyzických osôbo služby spracúvame a archivujeme na tieto účely:

  • na vytváranie ponúk na produkty a služby
  • na marketingové ponuky a informácie o novinkách (vrátane súťaží a iných predajných akcií),
  • za účelom vykonávania prieskumu spokojnosti zákazníkov

Fyzická osoba aj právnická osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nej M.B. reality consulting s. r. o.spracováva, ich opravu alebo vymazanie.
Fyzická osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, buď listom zaslaným na adresu M.B. reality consulting s. r. o. alebo e-mailom, pričom pri odvolaní súhlasu musí spresniť, na aké účely spracovania svoj súhlas odvolávam (pozri vyššie).

Má ďalej právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi.

Má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov – bližšie informácie na w www.dataprotection.gov.sk pre prípad, že by má práva vyplývajúce z platných právnych predpisov bola porušená. V prípade akýchkoľvek otázok či požiadavky na vysvetlenie týkajúceho sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte.  
V prípade, že máte podozrenie, že s Vašimi údajmi nebolo naložene v súlade s GDPR, kontaktujte nás na našej emailovej adrese.

Ako spracúvame súbory cookies?
Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa.

Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na stránke www.mario-balaz.sk. Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na LinkedIn, Facebook, Twitter. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné si prečítať ich zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies, pričom takéto nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies.

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.