Geometrický plán slúži na:

  • – zlúčenie alebo rozdelenie nehnuteľností,
  • – zameranie rozostavanej stavby alebo stavby na vydanie kolaudácie,
  • – úpravu hranice nehnuteľnosti,
  • – určenie vlastníckych práv,
  • – obnovenie pôvodných hraníc pozemkov alebo časti pozemku.

Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra, ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Veľa ľudí si myslí, že keď je na geometrickom pláne pečiatka overenia katastra, tak je aj zapísaný. Dôkladne si originál uchovajú s vedomím, že majú všetko v poriadku. Tu nastáva problém, lebo tzv. „geometrák“ treba odniesť spolu so žiadosťou o úkon na príslušnú správu katastra a dať ho zapísať. Tento zápis trvá 60 dní (zo zákona), až vtedy sú zmeny vidieť v katastrálnej mape.

Väčšina starších domov nemá správne hranice stavieb zapísané v katastrálnej mape, ak sa realizovali rôzne prístavby, ktoré si majitelia nedali zapísať, ich skutočný stav sa zmenil. Keď sa majitelia rozhodnú predať svoju nehnuteľnosť, musia si zabezpečiť geodeta, ktorý im zakreslí nový stav. Stavby, hospodárske budovy, ktoré boli realizované po roku 1975 a majú viac ako 25 m2 zastavanej plochy, musia mať súpisné číslo. V prípade, že nezapísaná a nezakreslená stavba bola realizovaná po roku 1975 musí mať stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Ak stavba, ktorá bola postavená pred rokom 1975 nie je ani zakreslená a ani zapísaná na liste vlastníctva, obec alebo mesto by malo vydať potvrdenie o existencii tejto stavby podľa novovypracovaného geometrického plánu. Obec alebo mesto vydáva potvrdenie buď na základe čestného prehlásenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

O potrebe geometrického plánu človek hovorí hlavne pri úkone, ak si potrebuje prefinancovať kúpu domu cez banku – vybavuje si hypotekárny úver. Každá stavba, ktorá je postavená na pozemku, musí mať svoje parcelné číslo (rodinný dom, hospodárska budova, iná stavba…). Drobné stavby do 25 m2 nemusia byť zapísané na liste vlastníctva, len zakreslené na katastrálnej mape.

Čo v prípade, ak je stavba postavená na pozemku, ktorý nie je definovaný ako „zastavaná plocha“? Vtedy treba požiadať príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o vyňatie pozemku a predefinovanie na zastavanú plochu.

Akú platnosť má geometrák, aby mohol byť použiteľný na právne úkony? Geometrický plán, ktorý bol úradne overený nemá časové obmedzenie, dokedy sa musí zapísať, nemôže sa len zmeniť jestvujúci stav katastra nehnuteľností, ktorý je v danom geometráku vyznačený. Inak sa môže zapísať do katastra kedykoľvek.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články