Mnoho vlastníkov nepozná zákonné možnosti riešenia a má za to, že sa nejakým jediným “zázračným“ právnym úkonom, vyriešia vlastnícke vzťahy pod jeho domom. Sú však v omyle. Nikto nevie takým jednoduchým spôsobom vyriešiť v ich prospech rozdrobené vlastníctvo pozemkov pod ich nehnuteľnosťou.

Čo sa týka vlastníctva pozemkov žijúcich identifikovaných vlastníkov/spoluvlastníkov, tam v súčasnosti má majiteľ domu jedinú základnú možnosť, ktorá je len v jeho „réžii“. Osloví vlastníkov pozemku s ponukou realizácie kúpy parcely/spoluvlastníckych podielov pri dodržiavaní zákonne vyžadovaného inštitútu predkupného práva. Znamená to, že predaj akéhokoľvek podielu vlastníka na pozemku musí prednostne ponúknuť spolumajiteľom danej parcely.

Takýmto spôsobom realizuje kúpu všetkých podielov na pozemku pod/pri svojom dome, chate, chalupe. Jednoduchšie riešenie čo sa týka počtu vlastníkov môže v obci priniesť komasácia, čo je v princípe priestorové sceľovanie rozptýlených, rozdrobených pozemkov toho istého vlastníka do väčších celkov. Ak vlastník má viacero pozemkov resp. podielov na pozemkoch, ktoré sú rozdrobené a nemôže s nimi pre rozdrobenosť a komplikované spoluvlastnícke pomery plne disponovať, tieto sa zosumarizujú.Spočíta sa ich celková výmera a cena alebo podielov na nich a po dohode s vlastníkom sa vytvorí jeden alebo viacero nových pozemkov v primeranej hodnote a cene. Tie bude vlastniť v celosti a bez spoluvlastníkov.

Takto môže vzniknúť situácia, že majiteľovi domu pozemok pod ním bude mať len jedného vlastníka a veci budú z hľadiska komunikácie o kúpe oveľa jednoduchšie . Na inštitút komasácie sa ale nemožno spoliehať, je to dobrovoľná záležitosť obce a vlastníkov pozemkov v obci a nie zákonom nariadená činnosť. Takže komasácia môže, ale nemusí byť realizovaná. Okrem toho sa komasácia týka len extravilánu, t.j. mimozastavaného územia obce – chalupy na lazoch, usadlostiach, chaty mimo obce. Oveľa komplikovanejšie je riešenie vlastníctva tzv. neznámych vlastníkov.

Neznámi vlastníci sú z hľadiska katastrálneho vlastníkmi, ktorí boli zapísaní ako vlastníci na pozemku, resp. i celý pozemok v rámci procesu ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov. Jednoduchšie vysvetlené to znamená, že danú parcelu/podiel dotyčný nadobudol ešte za svojho života s tým, že sa vo verejnej listine (v pozemkovej knihe) nezapisoval ako vlastník. Takýto útlm evidencie vlastníckych vzťahov nastal hlavne v rokoch 1951-1989, kde sa obmedzili zápisy vlastníckych práva do verejných listín, potláčalo sa súkromné vlastníctvo a pozornosť sa venovala užívania tzv. socialistickými organizáciami“ (JRD, štátne majetky) . Viedla sa len evidencia užívateľov pôdy. Užívacie právo bolo nadriadené nad vlastnícke právo. Zmena nastala až po novembri 1989, keď sa opäť obnovila otázka súkromného vlastníctva. A až v rámci realizácie obnovenej evidencie pozemkov, ktorá sa realizovala a stále postupne realizuje po celom území Slovenska už niekoľko desiatok rokov, sa títo nadobúdatelia pozemkov zapísali do listu vlastníctva. Avšak z veľkej časti už ako nebohí.

V dnešných legislatívnych podmienkach (až na osobité výnimky) nejde inak riešiť týchto tvz. neznámych vlastníkov ako identifikovaním tejto osoby podľa archívnych dokumentov, na základe ktorých sa stali vlastníkmi/spoluvlastníkmi pozemku a hľadať ich žijúcich zákonných dedičov. To môžu byť nielen deti, ale vnuci, dnes už dokonca pravnuci. V prípade ich identifikácie následne iniciovať obnovu dedičského konania po tomto nebohom vlastníkovi, kde jeho parcelu/vlastnícky podiel na parcele zdedia dediči. A tí sú v ďalšom u komunikačnými partnermi na kúpu pozemku/podielov na pozemku. Takýmto spôsobom viete okrem uvedeného získať aj zaujímavé stavebné pozemky v lokalitách s nevysporiadanými vlastníckymi pomermi.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články