Nadobudli ste  v minulom roku nehnuteľnosť alebo u vás došlo  k inej zmene ktorá má vplyv na podanie daňového priznania ?

V tom prípade ste povinní si podať priznanie k dani z nehnuteľnosti…

Ak u vás došlo k zmene ( v období medzi 2. januárom 2019 a 1. januárom (vrátane) 2020, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2020. Pre podanie DP rozhodujúci stav k 1. januáru.

Dokedy treba podať DP, ak u Vás došlo k zmene 1. januára 2019 ? DP malo byť podané do 31. januára 2019.
V prípade, že 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na podanie DP je najbližší pracovný deň.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania :

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá darom

Ak nehnuteľnosť nadobudnete kúpou alebo darom, prípadne ste nehnuteľnosť predali  či darovali je rozhodujúci dátum povolenia vkladu. To znamená, že kataster prepísal týmto dňom nehnuteľnosť zo starého vlastníka na nového vlastníka (z Katastra nehnuteľností zvyčajne do tridsiatich dní dostanete rozhodnutie, v ktorom tento dátum nájdete).

 • zdedenie nehnuteľnostiak nehnuteľnosť zdedíte – nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve. Povinnosť  je podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia. Nachádza sa v ľavom hornom rohu Osvedčenia o dedičstve.
 • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou – ak nadobudnete nehnuteľnosť v dražbe ,je dôležitý dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom. ( povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti je  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti )
 • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – .   Pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom.
 • získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia  
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, zbúranie stavby

Pri získaní právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby  je rozhodujúci dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí príslušný Stavebný úrad.

 • pozemkové úpravy
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov
 • rozdelením parcely

Na rozdiel od dane z príjmu, je daň z nehnuteľnosti splatná až po jej vyrúbení, čo znamená, že povinnosť platiť máte až po doručení platobného výmeru. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru vám začne plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej máte povinnosť vyrúbenú daň uhradiť. Ak ste už raz daňové priznanie na vašu nehnuteľnosť podávali, do 15. mája by sme mali obdržať od správcu dane platobný výmer. Taktiež tu platí 15 dňová lehota na povinnosť úhrady.

Daň z nehnuteľnosti platíte u svojho správcu daňe . Správcom dane je v tomto prípade obec, resp. mesto, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

https://bratislava.sk/sk/nove-sadzby-dane-z-nehnutelnosti

Pozor, ak zabudnete podať daňové priznanie k nehnuteľnosti, alebo ho podáte po 31. 1. 2019, môžete dostať od obce alebo mesta pokutu od 5 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrúbenej dane. Ak daňové priznanie nepodáte ani na výzvu správcu dane, ten vám môže uložiť pokutu od 10 do 3 000 Eur, najviac do výšky vyrúbenej dane.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články