Nehnuteľnosť môžu okrem dospelých vlastniť aj maloleté osoby tzn. osoby, ktoré ešte nedovŕšili 18 rokov. Môžu ju nadobudnúť napr. darovaním, v dedičskom konaní, a pod. Zoberme si príklad, kde starí rodičia darovali rodinný dom ich dcére a jej dvom maloletým deťom. Matka sa rozhodla dom predať, nakoľko má bývanie vyriešené a starostlivosť o darovaný rodinný dom je pre ňu záťaž navyše. Ako teda postupovať?

Maloleté dieťa má určité práva (v našom prípade môže vlastniť rodinný dom), nie je však ešte spôsobilé na právne úkony tzn. nemôže s nehnuteľnosťou nakladať (nemôže rodinný dom predať, darovať, prenajať, založiť…).

Čo sa dá robiť? Sú vcelku 3 možnosti:

1. počkať kým bude dieťa plnoleté (hlavne pokiaľ mu do plnoletosti zostáva len niekoľko mesiacov),

2. v mene maloletého dieťaťa môže konať jeho zástupca zo zákona, čo je vo väčšine prípadov rodič (tzn. zákonný zástupca),

3. alebo v mene maloletého dieťaťa môže konať zástupca poverený súdom – ten sa stanovuje v prípade, pokiaľ by mohlo prísť k stretu záujmov zákonného zástupcu (našej matky) a maloletého dieťaťa alebo k stretu záujmov zastúpených (detí), ak ich zastupuje ten istý zástupca (napr. ako v našom prípade, pokiaľ by matka zastupovala svoje dve maloleté deti). V takýchto prípadoch je väčšinou potrebné požiadať súd o ustanovenie kolízneho opatrovníka, ktorý je oprávnený zastupovať maloleté dieťa a háji jeho záujmy. Kolízny opatrovník je vždy ustanovený len na presne vymedzený úkon, napr. na predaj nášho domu. Pokiaľ by v našom prípade podpísala za maloleté deti kúpnu zmluvu na predaj domu matka ako zákonný zástupca, mohla by byť takáto zmluva neplatná.

Samozrejme, nestačí, aby kúpnu zmluvu pri predaji domu podpísal kolízny opatrovník ustanovený súdom na tento právny úkon, ale následne je potrebné požiadať súd o schválenie právneho úkonu za maloletého. Hlavným cieľom tohto úkonu je chrániť záujmy maloletých detí. Príslušný súd následne rozhodne, či je predaj v súlade s ich záujmami. Súčasťou návrhu na schválenie musí byť kúpna zmluva, rodné listy detí a list vlastníctva predávanej nehnuteľnosti. Obvykle je potrebné dať oceniť predávanú nehnuteľnosť znaleckým posudkom, aby bolo jednoznačné, že sa nehnuteľnosť predáva za primeranú cenu. Samozrejme, súd prihliada aj na ďalšie záujmy maloletých detí, napr. či majú vyriešené bývanie a pod. Peniaze získané predajom patria maloletému. O schválení právneho úkonu za maloletého by mal súd rozhodnúť bez zbytočného odkladu.

Až po schválení právneho úkonu súdom je možné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, nakoľko právoplatné rozhodnutie súdu o schválení právneho úkonu za maloleté dieťa je povinnou prílohou k návrhu na vklad. Pokiaľ by sa robil vklad pred rozhodnutím súdu, kataster by konanie prerušil a vyžiadal si súdom schválenie úkonu.

V každom prípade predať nehnuteľnosť, ktorú vlastní maloleté dieťa je celkom výzva, má veľa špecifík a vyžaduje si okrem iného aj veľkú dávku trpezlivosti, nakoľko celý proces trvá niekoľko mesiacov.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články