Navštívte stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie nájdete na príslušnom stavebnom úrade, ktorý je súčasťou mestského alebo obecného úradu. Žiadosť dostanete spolu s dalšími prílohami ku stavebnému povoleniu, ktorých je veľa a preto si ju vyzdvihnite radšej dostatočne vopred ak sa ponáhľate so stavaním. Rôzne  inštitúcie majú 30 dní na vyjadrenie.

  •  Prílohy k stavebnému povoleniu
  • projektová dokumentácia, projektanta a jeho osvedčenie. Ak by ste si chceli postaviť dom vlastnými silami, k prílohám budete ešte potrebovať doložiť údaje stavebného dozoru a jeho oprávnenie.
  • právoplatné územné rozhodnutie
  • základné údaje o stavbe, údaje o vlastníkoch susedných pozemkov , kde potrebovať ich súhlas ak stavba zasahuje do dvoch metrov od hranice susedných pozemkov.  
  • aktuálny list vlastníctva
  • kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením a okótovaním objektu,
  • zakreslené siete
  •  stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
  • V prípade že budete mať plynový kotol potrebujete súhlas obce.

Pozemkový úrad

Ak je pozemok vedený na liste vlastníctva ako orná pôda / trvalý trávnatý porast v extraviláne obce, musí o trvalom odňatí ornej pôdy rozhodnúť príslušný pozemkový úrad. Tu treba zvážiť, či sa Vám oplatí zhotoviť geometrický plán a odňať plochu len pod domom alebo celý pozemok. Podľa poplatkov za odňatie ornej pôdy zvážte cenu geometrického plánu – jednorazový poplatok za odňatie ornej pôdy – dane.

      3.  Vyjadrenia k prípojkám

Voda

Kvôli súhlasu s napojením na vodu a na kanalizáciu je najlepšie navštíviť Vodárenské a technické służby s.r.o. Budú potrebovať kópiu katastralnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. Za vyjadrenie k územnému konaniu je potrebné zaplatiť spoločnosti poplatok.

Energie

K stavebnému povoleniu je taktisto potrebný súhlas energetických závodov. K žiadosti o vyjadrenie ZSE k územnému aj stavebnému konaniu pripájate Projektovú dokumnetáciu, kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva a osadenie domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Plyn

Ak plánujte váš nový dom vykurovať plynom je potrebný tiež súhlas aj od SPP. K žiadosti o vyjadrenie od SPP k územnému konaniu prikladáte kópiu katastralnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Telekomunikácie

Ďalšou prílohou k stavebnému povoleniu je vyjadrenie slovenských telekomunikácií. Žiadosť môžete vyplniť elektronicky na stránke www.telecom.sk. Alebo zaslať poštou spolu so záujmovým územím v katastráolnej mape, prípadne odn iesť aj osobne na jednu z prevádzok spoločnosti Telecom. 

     4. Stavebný úrad

Po predložení všetkých príloh, projektovej dokumentácie a zaplatení správneho poplatku 33€ má stavebný úrad lehotu 30 dní na vyjadrenie. Začína sa stavebné konanie, pričom všetci zainteresovaní sa zúčastnia obhliadky miesta stavby.

Ak konanie prebehne úspešne, všetky prílohy sú v poriadku, prípadne konanie nenarušia dotktnuté osoby, máte stavebné povolenie.

Konečné platné stavebné povolenie začína platiť po 15- dňovej lehote, kedy sa môžu spresniť detaily od zúčastených strán, jeho platnosť je však len dva roky, także zbytočne nečakajte?

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články