V súčasnej dobe prichádza na Slovensko veľa cudzincov , či už za prácou alebo  študovať.

Ak prenajímate svoju nehnuteľnosť práve cudzincovi , bude  od vás potrebovať čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania kvôli povoleniu na prechodný pobyt.

Čo môže slúžiť ako doklad o ubytovaní cudzinca  a na akú dobu  musí byť vystavený ?

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov, ak cudzinec žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí mať ubytovanie zabezpečené počas celého pobytu.

K tejto lehote je však potrebné pripočítať dobu, po ktorú sa bude o žiadosti rozhodovať. Štandardne je lehota na rozhodnutie o prechodnom pobyte cudzinca 90 dní, táto lehota sa však môže v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť.

Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad

  • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti)
  • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti  ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti
  • potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania
  • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky ( s overenými podpismi ) a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti. 

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe, prenájme alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

zdroj : https://www.mic.iom.sk/sk/pobyt2/trvaly-pobyt.html

Odporúčané články