Našli ste si dom ktorý by ste chceli kúpiť, ale neviete čo vás čaká ak je neskolaudovaný ?

Pri kúpe neskolaudovaného domu od pôvodného majiteľa by ste mali vedieť že :

Pri financovaní neskolaudovaného domu cez banku, je potrebné aby bola stavba na LV zapísaná ako rozostavaná stavba

Predávajúci by mal preto nechať stavbu geometricky zamerať a podá žiadosť o zapísanie rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. K žiadosti je potrebné priložiť originál geometrického plánu, platné stavebné povolenie a čestné vyhlásenie vlastníka o štádiu rozostavanosti stavby.


Vypracuje sa znalecký posudok rozostavaného domu na jeho budúcu hodnotu, ktorú nadobudne po kolaudácii. Banka Vám vie následne schváliť príslušnú výšku úveru, ktorá už počíta s touto konečnou hodnotou Vášho domu.

V prípade že kupujute už rozostavanú stavbu zapísanú na liste vlastníctva bude potrebné spolu s kúpnou zmluvou urobiť aj :

Prevod práv a povinností zo stavebného povolenia na nového vlastníka pozemku – Takýto úkon sa odporúča vykonať v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy s tým, že samotný prevod bude sprevádzať tzv. odkladacia podmienka – obsahom dohody by malo byť, že k prevodu týchto práv dôjde po tom, ako bol povolený vklad do katastra nehnuteľností. Tento prevod však nie je automatický. Je potrebné reálne prevod vykonať formou zmluvy a oznámiť túto skutočnosť stavebnému úradu. ( Preto by samotná odkladacia podmienka mala byť konkrétna. Môže byť súčasťou kúpnej zmluvy (odporúča sa), ale aj ako samostatná dohoda, a tu v podobe zmluvy o budúcej zmluve. V rámci tejto dohody je potrebné dohodnúť si aj lehotu, do ktorej strany prevod uskutočnia.

Písomný dokument sa vyhotovuje trojmo, po jednom obdrží každá zo strán, posledný originál sa predloží stavebnému úradu. Ten následne rozhodne o zmene stavebníka, čo sa uskutočňuje taktiež písomne, najčastejšie v rámci tzv. „zmeny stavby pred dokončením“.

Dokument odovzdávaný na stavebný úrad musí obsahovať aj prílohu, ktorou je výpis z listu vlastníctva (originál, nie LV stiahnuté z internetu, ktoré neslúži na právne úkony). Dokument zároveň obsahuje riadne vymedzenie pôvodného a nového stavebníka, označenie parcely a stavby, ktorej sa týka ako aj číslo stavebného povolenia s uvedením dátumu jeho vydania a právoplatnosti.

 

Pred začatím kolaudačného konania by vám mal odovzdať predávajúci všetky potrebné podklady  potrebné pre kolaudáciu ( revízne správy , stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu atď ), taktiež je  dobré sa informovať  na príslušnom stavebnom  úrade ohľadne možností predávanej stavby.

Následne s pomocou všetkých potrebných podkladov budete môcť vašu nehnuteľnosť skolaudovať.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musíte ešte dom zaevidovať na obecnom úrade, kde vám pridelia súpisné číslo, a následne zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Ten ju zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu.

Tieto dokumenty treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách. Na liste vlastníctva bude ako vlastník stavby zapísaný ten, kto je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený ako stavebník.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články