Pred kolaudáciou si spolu so stavebným dozorom skontrolujte celu stavbu, aby prípadné nedostatky dorobil dodávateľ stavby. V opačnom prípade sa môže stať, že po prevzatí stavby, to musíte urobiť vy na vaše náklady. Ideálne je prevziať hotovú stavbu od dodávateľa až keď sa odstránenia  chyby, uvedené v kolaudačnom rozhodnutí.

Skolaudovaná stavba, musí mať  hotovú  : strechu aj s odvodnením a hromozvodom, ,  okná a dvere,  schodištia a balkóny so zábradlím,  kominy, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, všetky inštalácie a prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami, v kúpeľniach inštalované zariaďovacie predmety.

Čo ďalej…?

V prvom rade je potrebné si podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad.

Ten si k žiadosti vypýta aj niekoľko príloh. Ich rozsah je rôzny, záleží na konkrétnej stavbe. Štandardne je potrebné doložiť napr.:

kópiu stavebného denníka, revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií, sietí, komína a jeho pripojenia na kotol, revíznu správu o inštalácii hromozvodu.

Ak nie je dom napojený na kanalizáciu,  je nutné priložiť  doklad o vodotesnosti žumpy.  Ak ste urobili zmeny vo výstavbe oproti stavebnému povoleniu, takisto ich priložte k žiadosti aj s ich odôvodnením. Ďalej budete potrebovať geometrický plán so skutočným osadením stavby a výkaz výmer. Úrad by mal vašu žiadosť vybaviť do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní.

Čaká vás aj  kontrolná prehliadka stavby s cieľom zistiť, či je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie a či je bezpečná na bývanie aj životné prostredie. Predtým by vás mal stavebný úrad informovať, čo si ešte musíte pripraviť.

Pri obhliadke prebehne  ústne konanie, v ktorom majú všetci zúčastnení poslednú príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Následne do 15 dní by vám mal stavebný úrad vydať kolaudačné rozhodnutie a vy môžete užívať stavbu.

Postup po kolaudácii

Keď budete mať kolaudačného rozhodnutie, musíte ešte dom zaevidovať na obecnom úrade, kde vám pridelia súpisné číslo, a následne zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Ten ju zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu.

Tieto dokumenty treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách. Na liste vlastníctva bude ako vlastník stavby zapísaný ten, kto je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený ako stavebník.

Ak je pozemok,  na ktorom stojí  novostavba evidovaný v katastri ako záhrada alebo orná pôda, musíte predložiť aj súhlas príslušného orgánu o vyňatí pozemka z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Mali by ste to stihnúť do 30 dní od nadobudnutia právomoci kolaudačného rozhodnutia, inak vám hrozí pokuta.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články