Čo potrebujeme pri kolaudácii

Čo potrebujeme pri kolaudácii

 Pred kolaudáciou si spolu so stavebným dozorom skontrolujte celu stavbu, aby prípadné nedostatky dorobil dodávateľ stavby. V opačnom prípade sa môže stať, že po prevzatí stavby, to musíte urobiť vy na vaše náklady. Ideálne je prevziať hotovú stavbu od dodávateľa až keď sa odstránenia  chyby, uvedené v kolaudačnom rozhodnutí.

Skolaudovaná stavba, musí mať  hotovú  : strechu aj s odvodnením a hromozvodom, ,  okná a dvere,  schodištia a balkóny so zábradlím,  kominy, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, všetky inštalácie a prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami, v kúpeľniach inštalované zariaďovacie predmety.

Čo ďalej…?

V prvom rade je potrebné si podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad.

Ten si k žiadosti vypýta aj niekoľko príloh. Ich rozsah je rôzny, záleží na konkrétnej stavbe. Štandardne je potrebné doložiť napr.:

kópiu stavebného denníka, revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií, sietí, komína a jeho pripojenia na kotol, revíznu správu o inštalácii hromozvodu.

Ak nie je dom napojený na kanalizáciu,  je nutné priložiť  doklad o vodotesnosti žumpy.  Ak ste urobili zmeny vo výstavbe oproti stavebnému povoleniu, takisto ich priložte k žiadosti aj s ich odôvodnením. Ďalej budete potrebovať geometrický plán so skutočným osadením stavby a výkaz výmer. Úrad by mal vašu žiadosť vybaviť do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní.

Čaká vás aj  kontrolná prehliadka stavby s cieľom zistiť, či je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie a či je bezpečná na bývanie aj životné prostredie. Predtým by vás mal stavebný úrad informovať, čo si ešte musíte pripraviť.

Pri obhliadke prebehne  ústne konanie, v ktorom majú všetci zúčastnení poslednú príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Následne do 15 dní by vám mal stavebný úrad vydať kolaudačné rozhodnutie a vy môžete užívať stavbu.

Postup po kolaudácii

Keď budete mať kolaudačného rozhodnutie, musíte ešte dom zaevidovať na obecnom úrade, kde vám pridelia súpisné číslo, a následne zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Ten ju zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu.

Tieto dokumenty treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách. Na liste vlastníctva bude ako vlastník stavby zapísaný ten, kto je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený ako stavebník.

Ak je pozemok,  na ktorom stojí  novostavba evidovaný v katastri ako záhrada alebo orná pôda, musíte predložiť aj súhlas príslušného orgánu o vyňatí pozemka z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Mali by ste to stihnúť do 30 dní od nadobudnutia právomoci kolaudačného rozhodnutia, inak vám hrozí pokuta.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Kedy ste oslobodení od dane z príjmu z  predaja nehnuteľnosti ?

Kedy ste oslobodení od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti ?

Mnohí z nás si položia otázku pri predaji ich nehnuteľnosti

 ,, Ako je to s tými  daňami ’’ ???

Poďme sa na to pozrieť :

Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Od dane je oslobodený príjem: 

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Kúpa neskolaudovaného domu

Kúpa neskolaudovaného domu

Našli ste si dom ktorý by ste chceli kúpiť, ale neviete čo vás čaká ak je neskolaudovaný ?

Pri kúpe neskolaudovaného domu od pôvodného majiteľa by ste mali vedieť že :

Pri financovaní neskolaudovaného domu cez banku, je potrebné aby bola stavba na LV zapísaná ako rozostavaná stavba

Predávajúci by mal preto nechať stavbu geometricky zamerať a podá žiadosť o zapísanie rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. K žiadosti je potrebné priložiť originál geometrického plánu, platné stavebné povolenie a čestné vyhlásenie vlastníka o štádiu rozostavanosti stavby.


Vypracuje sa znalecký posudok rozostavaného domu na jeho budúcu hodnotu, ktorú nadobudne po kolaudácii. Banka Vám vie následne schváliť príslušnú výšku úveru, ktorá už počíta s touto konečnou hodnotou Vášho domu.

V prípade že kupujute už rozostavanú stavbu zapísanú na liste vlastníctva bude potrebné spolu s kúpnou zmluvou urobiť aj :

Prevod práv a povinností zo stavebného povolenia na nového vlastníka pozemku – Takýto úkon sa odporúča vykonať v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy s tým, že samotný prevod bude sprevádzať tzv. odkladacia podmienka – obsahom dohody by malo byť, že k prevodu týchto práv dôjde po tom, ako bol povolený vklad do katastra nehnuteľností. Tento prevod však nie je automatický. Je potrebné reálne prevod vykonať formou zmluvy a oznámiť túto skutočnosť stavebnému úradu. ( Preto by samotná odkladacia podmienka mala byť konkrétna. Môže byť súčasťou kúpnej zmluvy (odporúča sa), ale aj ako samostatná dohoda, a tu v podobe zmluvy o budúcej zmluve. V rámci tejto dohody je potrebné dohodnúť si aj lehotu, do ktorej strany prevod uskutočnia.

Písomný dokument sa vyhotovuje trojmo, po jednom obdrží každá zo strán, posledný originál sa predloží stavebnému úradu. Ten následne rozhodne o zmene stavebníka, čo sa uskutočňuje taktiež písomne, najčastejšie v rámci tzv. „zmeny stavby pred dokončením“.

Dokument odovzdávaný na stavebný úrad musí obsahovať aj prílohu, ktorou je výpis z listu vlastníctva (originál, nie LV stiahnuté z internetu, ktoré neslúži na právne úkony). Dokument zároveň obsahuje riadne vymedzenie pôvodného a nového stavebníka, označenie parcely a stavby, ktorej sa týka ako aj číslo stavebného povolenia s uvedením dátumu jeho vydania a právoplatnosti.

 

Pred začatím kolaudačného konania by vám mal odovzdať predávajúci všetky potrebné podklady  potrebné pre kolaudáciu ( revízne správy , stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu atď ), taktiež je  dobré sa informovať  na príslušnom stavebnom  úrade ohľadne možností predávanej stavby.

Následne s pomocou všetkých potrebných podkladov budete môcť vašu nehnuteľnosť skolaudovať.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musíte ešte dom zaevidovať na obecnom úrade, kde vám pridelia súpisné číslo, a následne zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Ten ju zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu.

Tieto dokumenty treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách. Na liste vlastníctva bude ako vlastník stavby zapísaný ten, kto je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený ako stavebník.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.